วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ที่ 8

      วันนี้เป็นวันที่ทุกกลุ่มจะต้องออกไปนำเสนอเกี่ยวกับงานที่ตนเองไปศึกษามา ซึ่งแต่ละกลุ่มก็ได้นำเสนอแตกต่างกันออกไปทำให้พวกเราได้รับความรู้มากมาย และหากมีส่วนใดที่ขาดหรือบกพร่องไปอาจารย์ก็จะเพิ่มเติมทำให้พวกเราเข้าใจมากขึ้นอีกด้วย
     นอกจากนี้ในท้ายคาบอ.ณรงค์ยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับการทำบล็อก และเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและบอกแนวข้อสอบเพื่อสอบปลายภาค

บันทึกการเรียนรู้ที่ 7

            วันนี้อาจารย์ให้นักศึกษาลงพื้นที่  เพื่อไปศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้ตัดสินใจศึกษาหลงักสูตรของโรงเรียนบ้านเจาะเกาะ อำเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้ไปสัมภาษณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  และอาจารย์อีก 2 ท่าน ซึ่งประเด็นที่สัมภาษณ์มีดังนี้
1. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายของโรงเรียน
3. บริบท/ลักษณะของชุมชนหรือท้องถิ่นเป็นอย่างไร และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรอย่างไร
4. การพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลาง สู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนของท่านมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอย่างไร
5. ในแต่ละชั้นปีมัรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างไรบ้าง
6. นอกจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้าน และสมรรถนะสำคัญทั้ง 5 ด้าน หลักสูตรสถานศึกษาได้เพิ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญเพิ่มเติมหรือไม่
7. โรงเรียนจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ อะไรบ้างที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน
8. โรงเรียนมีนโยบายอย่างไรในการนำหลักสูตรไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน
9. หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่านมีกระบวนการประเมินผลหลักสูตรอย่างไร
10.  ข้อคิดสำหรับนักศึกษาครูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
              การไปศึกษาหลักสูตรในครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้ประสบการณ์จากการไปศึกษาหลักสูตรยังสถานที่จริง และทางโรงเรียนบ้านเจาะเกาะได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

บันทึกการเรียนรู้ที่ 6

         สำหรับวันนี้เรียนเรื่อง ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร  หลักการพัฒนาหลักการพัฒนาหลักสูตร
         การพัฒนาหลักสูตรในระดับต่าง ๆ ผลที่ได้รับ / ประโยชนืของการพัฒนาหลักสูตร  และรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร

    ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
1. การปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีกว่าเดิม
2. การจัดทำหลักสูตรขึ้นใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นพื้นฐาน

  หลักการพัฒนาหลักสูตร
- ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร
- ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ต้องทำอย่างเป็นระบบ                                                                            
- ต้องคำนึงถึงสิ่งที่ต้องตามมาหลังจากพัฒนา
- การฝึกอบรมครู

        
  การพัฒนาหลักสูตรในระดับต่าง ๆ
- ระดับชาติ
- ระดับท้องถิ่น
- ระดับห้องเรียน

  ผลที่ได้รับ / ประโยชนืของการพัฒนาหลักสูตร                                                 
- ผู้เรียนมีคุณภาพ
- ผู้สอนมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
- ระดับโรงเรียยนมีคุณภาพ
- ระดับชุมชนแข้มแข็งขึ้น
- สังคม/ประเทศมีความเจริญงอกงาม

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของนักการศึกษา มี 5 รูปแบบ
1. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์
2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา
3. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์และลอเล็กซานเดอร์
4. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของกู๊ดแล๊ดและริชเทอร์
5. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของฟ็อกซ์