วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้5

        วันนี้อาจารย์ณรงค์สรุปและทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนมา เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวก่อนสอบและเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหารายละเอียดที่อาจารย์ได้ทบทวนนั้นได้แก่ ความหมายของหลักสูตร ซึ่งหลักสูตร หมายถึง มาลประสบการณ์ทุกอย่างของผู้เรียน ความสำคัญของหลักสูตร เช่น เป็นเสมือนเบ้าหลอมพลเมืองให้มัคุณภาพ เป็นมาตรฐานของการจัดการศึกษา เป็นต้น  ประเภท/รูปแบบของหลักสูตร  ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตร

บันทึกการเรียนรู้4

          วันนี้อาจารย์หญิงได้สอนเกี่ยวกับการเขียนบรรณานุกรมและการเขียนอ้างอิง โดยการอ้างอิงจะปรากฏอยู่ในเนื้อหาของรายงาน  ส่วนบรรณานุกรมจะปรากฏอยู่ส่วนท้ายของรายงาน  ตลอดจนอาจารย์ฝึกให้นักศึกษา เขียนบรรณานุกรมและเขียนอ้างอิงในรูปแบบที่หลากหลาย