วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ที่ 7

            วันนี้อาจารย์ให้นักศึกษาลงพื้นที่  เพื่อไปศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้ตัดสินใจศึกษาหลงักสูตรของโรงเรียนบ้านเจาะเกาะ อำเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้ไปสัมภาษณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  และอาจารย์อีก 2 ท่าน ซึ่งประเด็นที่สัมภาษณ์มีดังนี้
1. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายของโรงเรียน
3. บริบท/ลักษณะของชุมชนหรือท้องถิ่นเป็นอย่างไร และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรอย่างไร
4. การพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลาง สู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนของท่านมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอย่างไร
5. ในแต่ละชั้นปีมัรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างไรบ้าง
6. นอกจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้าน และสมรรถนะสำคัญทั้ง 5 ด้าน หลักสูตรสถานศึกษาได้เพิ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญเพิ่มเติมหรือไม่
7. โรงเรียนจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ อะไรบ้างที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน
8. โรงเรียนมีนโยบายอย่างไรในการนำหลักสูตรไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน
9. หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่านมีกระบวนการประเมินผลหลักสูตรอย่างไร
10.  ข้อคิดสำหรับนักศึกษาครูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
              การไปศึกษาหลักสูตรในครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้ประสบการณ์จากการไปศึกษาหลักสูตรยังสถานที่จริง และทางโรงเรียนบ้านเจาะเกาะได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น